NIC


PLC 2/63
บันทึกข้อความขอรายงานการขอจัดตั้งกลุ่มชุมเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
แบบคำร้องขอจัดตั้งกลุ่ม+ประกาศ PLC 2-63 รวมทุกแผนกวิชา 
ปฎิทินการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 2-63 2563 
เล่มรายงาน PLC 2-63  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ+เทคโนโลยีสารสนเทศ+การโรงแรม
เล่มรายงาน PLC 2-63  แผนกวิชาช่างยนต์ 
เล่มรายงาน PLC 2-63  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เล่มรายงาน PLC 2-63 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า และ การบัญชี
เล่มรายงาน PLC 2-63 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และเทคนิคพื้นฐาน

วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
ที่อยู่ 191 หมู่ 13 ตำบลนายายอาม
อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160
โทร. 0-3937-0958-9 โทรสาร.0-3937-0959


Generated 0.018577 sec.