NIC


คณะกรรมการวิทยาลัยฯ
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัย
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มและองค์กร
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มและองค์กร
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม เรื่องประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ฯ
- ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม เรื่องประกาศผลการเลือกประธานกรรมการวิทยาลัย
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม เรื่องประกาศผลเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
ที่อยู่ 191 หมู่ 13 ตำบลนายายอาม
อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160
โทร. 0-3937-0958-9 โทรสาร.0-3937-0959


Generated 0.018602 sec.