NIC


บทคัดย่อโครงการนร.นศ.

Laughing แผนกวิชาช่างยนต์
Laughing แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
Laughing แผนกวิชาช่างอิเล็กทอนิกส์
Laughing แผนกวิชาการบัญชี
Laughing แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
ที่อยู่ 191 หมู่ 13 ตำบลนายายอาม
อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160
โทร. 0-3937-0958-9 โทรสาร.0-3937-0959


Generated 0.018368 sec.