NIC | メンバー    カレンダー   

 | ログイン。  ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
นโยบายของวิทยาลัย
แผนผังภายในวิทยาลัย
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลด้านอาคาร สถานที่
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ
คู่มือ v-cop

SAR วก.นายายอาม
SAR ประจำปี 2558
SAR ประจำปี 2559
SAR ประจำปี 2562

แผนปฏิบัติการประจำปี
• แผนปฏิบัติการประจำปี 2559
• แผนปฏิบัติการประจำปี 2560
• แผนปฏิบัติการประจำปี 2561
• แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
• แผนปฏิบัติการประจำปี 2563

แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

ตารางเรียนสำหรับนร.นศ.
• แผนกวิชาช่างยนต์
• แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
• แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
• แผนกวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาการโรงแรม

ตารางสอนสำหรับครูผู้สอน
• ครูแผนกวิชาช่างยนต์
• ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
• ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
• ครูแผนกวิชาการบัญชี
• ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ครูแผนกวิชาการโรงแรม
• ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
• ครูผู้สอนทวิศึกษา

• โครงการ นร. ระดับ ปวช.
• โครงการ นศ. ระดับ ปวส.
• บทคัดย่อโครงการนร.นศ.
• ขอส่งแบบเสนอโครงร่างโครงการของนร.นศ.

• บทคัดย่องานวิจัยครู ภ.1/2557
• บทคัดย่องานวิจัยครู ภ.2/2557
• วิจัยในชั้นเรียนครู ภ.1/2557
• วิจัยในชั้นเรียนครู ภ.2/2557
• วิจัยในชั้นเรียนครู ภ.1/2562
• วิจัยในชั้นเรียนครู ภ.2/2562

• วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
• วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
• วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
• วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม

ติดต่อวิทยาลัย
• ที่อยู่ เบอร์โทรbuy.png
images.png ประกาศ มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิต-19
images.png ประกาศ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
images.png ประกาศ ปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษและสอนชดเชย
images.png กำหนดการประกาศผลสอบ การปิดเปิดภาคเรียนปละการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
images.png ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงงานและลดการใช้ทรัพยากร
images.png ประกาศ ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
images.png ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แก้ไข)
images.png ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย และกำหนดการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แก้ไข)
images.png ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช. ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีรับตรง (โควต้า)
images.png ประกาศ กำหนดการประกาศผลสอบ การปิด-เปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
images.png ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
images.png ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
images.png ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
images.png ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน
images.png กำหนดการปรกาศผลสอบ การปิดเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
images.png อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย และกำหนดการรับมอบตัว นักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
images.png กำหนดการแข่งกีฬาสีภายใน วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม ปีการศึกษา 2560
images.png ประกาศ ให้นักเรียนนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560
images.png ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปี 2561 โดยวิธีรับตรง(โควต้า)
images.png ประกาศ แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงาน

buy.png
images.png ประกาศ เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายระเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564New.gif
images.png ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564New.gif
images.png ประกาศ ผู้ชนะการประกวดซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมยานยนต์ชั้นสูงพร้อมโปรแกรม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
images.png คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 2562 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมยานยนต์ชั้นสูงพร้อมโปรแกรม
images.png เอกสาร ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 1/2562 ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมยานยนต์ชั้นสูงพร้อมโปรแกรม
images.png ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดห้องปฏิบัติการนวัตกรรมยานยนต์ชั้นสูงพร้อมโปรแกรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
images.png ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดห้องปฏิบัติการนวัตกรรมยานยนต์ชั้นสูงพร้อมโปรแกรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
images.png คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 2562 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมยานยนต์ชั้นสูงพร้อมโปรแกรม
images.png ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดห้องปฏิบัติการนวัตกรรมยานยนต์ชั้นสูงพร้อมโปรแกรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
images.png ประกาศ ผู้ชนะการประกวดซื้อชุดห้องปฎิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
images.png ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
images.png ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
images.png ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
images.png ประกาศ ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

buy.png
images.png ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการNew.gif
images.png ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (11 อัตรา)New.gif
images.png ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (11 อัตรา)New.gif
images.png ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวณ 1 อัตรา
images.png ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
images.png ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 
images.png ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 ตำแหน่ง และ ตำแหน่งนักการภารโรง 1 ตำแหน่ง
images.png ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างยนต์
images.png ประกาศ ปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน
images.png ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 1 อัตรา
images.png ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
images.png ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
images.png ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 2 อัตรา
images.png ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา
images.png ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู
images.png ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 เพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป
images.png ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป
images.png ประกาศ รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3

 
กิจกรรมย้อนหลัง
ประชาสัมพันธ์โครงการประฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปี 2560
ข่าวสาร
 2017-04-18 13:39:30 2091 0 Approve
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเยาวชนปกป้องพืนป่า
ข่าวสาร
 2017-06-13 12:50:30 1838 0 Approve
ขอเชิญนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนายายอามทุกชั้นปี เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การฯ
ข่าวสาร
 2017-06-06 02:32:30 1906 0 Approve
ขอแสดงความยินดีกับนักมวยสมัครเล่น (ญ) การแข่งขันอาชีวะเกมส์ 'หนุมานเกมส์' ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12
 2017-07-20 17:38:59 2648 0 ข่าวสาร Approve


pes2.png


::::การจัดการองค์ความรู้::::

::::เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง::::

free visitor counters


419684