NIC | 成員    日曆   

 | 登錄。  ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
นโยบายของวิทยาลัย
แผนผังภายในวิทยาลัย
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลด้านอาคาร สถานที่
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ
คู่มือ v-cop

SAR วก.นายายอาม
SAR ประจำปี 2558
SAR ประจำปี 2559
SAR ประจำปี 2562
SAR ประจำปี 2563

แผนปฏิบัติการประจำปี
• แผนปฏิบัติการประจำปี 2559
• แผนปฏิบัติการประจำปี 2560
• แผนปฏิบัติการประจำปี 2561
• แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
• แผนปฏิบัติการประจำปี 2563
• แผนปฏิบัติการประจำปี 2564

PLC วก.นายายอาม
• PLC 1/63
• PLC 2/63

แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

ตารางเรียนสำหรับนร.นศ.
• แผนกวิชาช่างยนต์
• แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
• แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
• แผนกวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาการโรงแรม
• แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิศึกษา)
• แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตารางสอนสำหรับครูผู้สอน
• ครูแผนกวิชาช่างยนต์
• ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
• ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
• ครูแผนกวิชาการบัญชี
• ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ
• ครูแผนกวิชาการโรงแรม
• ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
• ครูผู้สอนทวิศึกษา

• โครงการ นร. ระดับ ปวช.
• โครงการ นศ. ระดับ ปวส.
• บทคัดย่อโครงการนร.นศ.
• ขอส่งแบบเสนอโครงร่างโครงการของนร.นศ.

• บทคัดย่องานวิจัยครู ภ.1/2557
• บทคัดย่องานวิจัยครู ภ.2/2557
• วิจัยในชั้นเรียนครู ภ.1/2557
• วิจัยในชั้นเรียนครู ภ.2/2557
• วิจัยในชั้นเรียนครู ภ.1/2562
• วิจัยในชั้นเรียนครู ภ.2/2562
• วิจัยในชั้นเรียนครู ภ.1/2563

• วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
• วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
• วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
• วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม

ติดต่อวิทยาลัย
• ที่อยู่ เบอร์โทรbuy.png
images.png ประกาศผลการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564New.gif
images.png แบบสรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center แบบถาวร ประจำปีงบประมาณ 2563New.gif
images.png ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา 1-2564 ปวส.New.gif
images.png ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา 1-2564 ปวช.New.gif
images.png ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่2/2563
images.png ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ ปีการศึกษา 2563
images.png รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
images.png ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียน รอบโควตา2
images.png ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียน รอบโควตา1
images.png ประกาศ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
images.png ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ โควต้า รอบ 1
images.png ตารางออกอากาศการจัดการเรียนการสอนผ่าน R-channel ช่วงการแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID2019) ประจำเดือน มกราคม 2564
images.png การศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
images.png ประกาศ มาตรการป้องกันและแนวปฏิบัติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
images.png ประกาศ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษและทำการเรียนการสอนในระบบออนไลน์หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม
images.png ประกาศ ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
images.png ประกาศ มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิต-19
images.png ประกาศ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
images.png “โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการอบรม การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการประกวดการแข่งขัน การเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563”
images.png ประกาศ ปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษและสอนชดเชย
images.png กำหนดการประกาศผลสอบ การปิดเปิดภาคเรียนปละการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
images.png ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงงานและลดการใช้ทรัพยากร
images.png ประกาศ ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
images.png ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แก้ไข)
images.png ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย และกำหนดการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แก้ไข)
images.png ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช. ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีรับตรง (โควต้า)
images.png ประกาศ กำหนดการประกาศผลสอบ การปิด-เปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
images.png ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
images.png ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
images.png ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
images.png ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน
images.png กำหนดการปรกาศผลสอบ การปิดเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
images.png อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย และกำหนดการรับมอบตัว นักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
images.png กำหนดการแข่งกีฬาสีภายใน วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม ปีการศึกษา 2560
images.png ประกาศ ให้นักเรียนนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560
images.png ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปี 2561 โดยวิธีรับตรง(โควต้า)
images.png ประกาศ แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงาน

buy.png
images.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)ฯNew.gif
images.png ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ รถโดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์New.gif
images.png ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายระเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564New.gif
images.png ประกาศ เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายระเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564New.gif
images.png ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564New.gif
images.png ประกาศ ผู้ชนะการประกวดซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมยานยนต์ชั้นสูงพร้อมโปรแกรม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
images.png คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 2562 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมยานยนต์ชั้นสูงพร้อมโปรแกรม
images.png เอกสาร ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 1/2562 ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมยานยนต์ชั้นสูงพร้อมโปรแกรม
images.png ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดห้องปฏิบัติการนวัตกรรมยานยนต์ชั้นสูงพร้อมโปรแกรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
images.png ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดห้องปฏิบัติการนวัตกรรมยานยนต์ชั้นสูงพร้อมโปรแกรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
images.png คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 2562 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมยานยนต์ชั้นสูงพร้อมโปรแกรม
images.png ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดห้องปฏิบัติการนวัตกรรมยานยนต์ชั้นสูงพร้อมโปรแกรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
images.png ประกาศ ผู้ชนะการประกวดซื้อชุดห้องปฎิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
images.png ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
images.png ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
images.png ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
images.png ประกาศ ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

buy.png
images.png ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ช่างยนต์) จำนวน 1 อัตราNew.gif
images.png ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา
images.png ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (สาขาวิชาเครื่องกล)
images.png ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุการ
images.png ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
images.png ประกาศ รับสมัคบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
images.png ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน
images.png ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน
images.png ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (3 อัตรา)
images.png ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
images.png ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (11 อัตรา)
images.png ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (11 อัตรา)
images.png ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวณ 1 อัตรา
images.png ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
images.png ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 
images.png ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 ตำแหน่ง และ ตำแหน่งนักการภารโรง 1 ตำแหน่ง
images.png ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างยนต์
images.png ประกาศ ปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน
images.png ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 1 อัตรา
images.png ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
images.png ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
images.png ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 2 อัตรา
images.png ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา
images.png ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู
images.png ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 เพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป
images.png ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป
images.png ประกาศ รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3

 
กิจกรรมย้อนหลัง
ประชาสัมพันธ์โครงการประฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปี 2560
ข่าวสาร
 2017-04-18 13:39:30 3632 0 Approve
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเยาวชนปกป้องพืนป่า
ข่าวสาร
 2017-06-13 12:50:30 3390 0 Approve
ขอเชิญนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนายายอามทุกชั้นปี เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การฯ
ข่าวสาร
 2017-06-06 02:32:30 3517 0 Approve
ขอแสดงความยินดีกับนักมวยสมัครเล่น (ญ) การแข่งขันอาชีวะเกมส์ 'หนุมานเกมส์' ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12
 2017-07-20 17:38:59 4745 0 ข่าวสาร Approve


pes2.png


::::การจัดการองค์ความรู้::::

::::เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง::::

free visitor counters


426485